7 x 17m Karik House - HCM - 3D

* Thiết kế : APS Concept

* Địa điểm : Quận 2 - HCM

* Diện tích : 476 m2

* Năm hoàn thành : 2022