Villa Of The Star - Mơ Stay - Đà Lạt - 3D

* Thiết kế - thi công : APS Concept  

* Địa điểm : Rừng thông mơ – Đà Lạt

* Năm hoàn thành : 2021