Bar Fuse

  • Thiết kế: APS Concept
  • Địa điểm : Đường Lê Lai - Quận 1 – TP.HCM
  • Diện tích : … m2
  • Năm hoàn thành : 2014